Privatumo politika ir slapukų politika

PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKŲ POLITIKA

 1. Bendra informacija

UAB „Joglė LT“ (toliau – Duomenų valdytojas) saugo internetinės svetainės www.jogle.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau galite susipažinti su pagrindinėmis asmens duomenų apsaugos tvarkos nuostatomis.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Joglė LT“

Juridinio asmens kodas: 110547862
Buveinės adresas: Miškininkų g. 14, LT-62001 Alytus
Tel.: +37062011177
El. paštas: info@jogle.lt

Jūs galite lankytis mūsų internetinėje svetainėje nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite pateikti užklausą ir (ar) užsiregistruoti, būsite paprašyti pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis. Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dedame visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 1. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Mūsų svetainė ir socialinių tinklų paskyros suteikia Jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums: paskyros sukūrimo, registracijos, prekių/paslaugų pirkimo, užklausų ir atsiliepimų pateikimo tikslu.

Iš Jūsų tiesiogiai gaunama tokia informacija, Jums registruojantis Svetainėje (susikuriant paskyrą):

 

 Jūs galite nuspręsti nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., asmens duomenų, kuriuos prašoma pateikti registruojantis svetainėje), tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainėje siūlomomis paslaugomis.

Taip pat galime rinkti tiesioginę informaciją apie tai, kaip Jūs naudojate mūsų svetainę, ir/ar galime juos gauti iš viešųjų, komercinių šaltinių ir trečiųjų asmenų (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

Mes taip pat galime tvarkyti ir kitą informaciją apie Jus, kurią Jūs savanoriškai pateikiate arba kurią sugeneruojame patys:

– Jūsų prekių/paslaugų krepšelio informacija (prekės/paslaugos duomenys, kiekis, nuolaidos, kaina, nuolaidos kodas);

– Jūsų sukurtų užsakymų informacija (data, numeris, suma, būsena). Priminimai el. paštu apie sukurtą užsakymą (siunčiami po užsakymo sukūrimo per 1-3 dienas).

 1. Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Surinktą informaciją, įskaitant Jūsų asmens duomenis, naudojame toliau nurodytais tikslais:

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokiais atvejais, kai jie yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Surinktą informaciją įvairių loterijų, konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti UAB „Joglė LT“ valdomoje interneto svetainėje ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

 1. Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

 1. Kaip ir kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojo surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) duomenų valdytojo informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos.

Duomenų valdytojas užtikrina patalpų, kuriuose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą. Duomenų valdytojas imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Pranešimai asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju teikiami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679).

Nors Klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti duomenų valdytojo paslaugų, tačiau duomenų valdytojas ir toliau privalo saugoti Kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

 1. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 1. Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 1. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 1. Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie Jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.

Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Analitiniai slapukai: įrašo Jūsų pasirinkimus ir veiklą interneto svetainėje mūsų arba trečiųjų šalių statistinei analizei sekant Jūsų pasirinkimus ir naršymo elgseną pateikiant Jums suasmenintus reklaminius skelbimus.

„Pakartotinė reklama“ – šios funkcijos pagalba Mūsų svetainės lankytojams, kurie lankėsi Mūsų svetainėje ir/ar susidomėję Mūsų paslaugomis per reklaminį pranešimą, pakartotinai teikiami Mūsų administruojami reklaminiai pranešimai „Google“ partnerių svetainėse. Jūs turite galimybę išjungti personalizuotą pakartotinės reklamos rodymą pakeisdami nustatymus https://adssettings.google.com. Daugiau informacijos kaip „Google“ naudoja Jūsų informaciją reklamos skelbimui https://safety.google/privacy/adsanddata/?hl-lt

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Mūsų interneto svetainėje yra šie slapukai:

Informuojame, kad prisijungus prie mūsų internetinės svetainės, siekiant naudotis internetine svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

 

 

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

cookieyes-consent

„CookieYes“ nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

1 metai

woocommerce_items_in_cart

„WooCommerce“ nustato šį slapuką, kad užfiksuotų, ar „WooCommerce“ pirkinių krepšelyje yra kokių nors elementų.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

sesija

wp_woocommerce_session_*

„WooCommerce“ nustato šį slapuką, kad kiekvienam klientui būtų sukurtas unikalus kodas, kad sistema žinotų, kur duomenų bazėje rasti kiekvieno kliento krepšelio duomenis.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

2 dienos

woocommerce_cart_hash

„WooCommerce“ nustato šį slapuką, kad nustatytų, kada pasikeičia krepšelio turinys ir (arba) duomenys.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

sesija

_ga

„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad apskaičiuotų lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis ir stebėtų svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

1 metai 1 mėnuo 4 diena

_ga_*

„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad saugotų ir skaičiuotų puslapio peržiūras.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

1 metai 1 mėnuo 4 diena

_gid

„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir kartu sukurtų svetainės našumo analitinę ataskaitą. Kai kurie iš renkamų duomenų apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir anonimiškai aplankytus puslapius.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

1 diena

_gat_gtag_UA_*

„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų unikalų vartotojo ID.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

1 minutė

CONSENT

.youtube.com „YouTube“ šį slapuką nustato per įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus ir registruoja anoniminius statistinius duomenis.

Pirmo apsilankymo internetiniame puslapyje metu

2 metai

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. Neatsakome už tokių interneto tinklapių turinį ar jų nustatytus privatumo užtikrinimo principus. Atitinkamai, jei paspaudę nuorodą iš duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika ir taikomomis naudojimo taisyklėmis.

 1. Tiesioginė rinkodara. Naujienlaiškis

Jūs galite prenumeruoti Duomenų valdytojo siunčiamus naujienlaiškius nurodę savo el. pašto adresą ir sutikę, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi komercinės ir reklaminės informacijos gavimo tikslais. Duomenų valdytojas siunčia naujienlaiškius, norėdamas informuoti Jus apie naujausius pasiūlymus. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius paspaudę naujienlaiškyje esančią nuorodą arba nusiuntę el. laišką adresu info@jogle.lt.

 1. Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@jogle.lt arba pateikite raštiškai užklausą registruotu paštu UAB „Joglė LT“, Jasinskio g. 16, Vilnius, LT-03163.

 1. Politikos pakeitimai

UAB „Joglė LT“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje www.jogle.lt. Pastebėjus neatitikimų tarp Privatumo politikos taisyklių, skelbiamų lojalumo programos anketoje ir svetainėje www.jogle.lt, maloniai prašome vadovautis svetainėje skelbiama Privatumo politikos redakcija. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021 06 23.